GH+O en waterschappen gaan samenwerking aan voor waterschapsverkiezingen

22 februari 2022

Over iets meer dan een jaar vinden de waterschapsverkiezingen plaats. De waterschappen willen met een gezamenlijke publiekscampagne zorgen dat veel mensen de gang naar de stembus vinden en gaan hiervoor de samenwerking aan met communicatiebureau GH+O.De Unie van Waterschappen heeft door middel van een Europese aanbesteding een geschikt communicatiebureau voor het ontwikkelen van een campagnestrategie en uitvoeren van een communicatiecampagne voor de waterschapsverkiezingen gevonden. Het beoordelingsteam vanuit de Unie van Waterschappen heeft zich gebogen over de beoordeling van de ingediende offertes van bureaus die in de race waren voor de aanbesteding van de campagne en de opdracht gegund aan GH+O.

Verkiezingscampagne 2023

Deze partij heeft ruime ervaring met de waterschappen. Zij deden eerder ook de verkiezingscampagne in 2019 en werken momenteel samen met de waterschappen aan de Waterbazen-publieksaanpak. Momenteel werkt GH+O samen met de communicatie-expertgroep die voor de verkiezingen is geformeerd hun conceptidee uit.

Willem Wensink, projectleider waterschapsverkiezingen Unie van Waterschappen: “Met GH+O hebben we een partij gevonden die de waterschappen goed kent en ook lessen uit de verkiezingen van 2019 en de Waterbazen-publieksaanpak heeft getrokken. Hierdoor gaan we met veel vertrouwen het traject in om samen tot een mooie campagne te komen.”

Paul Klaassen, directeur GH+O: “We kijken ernaar uit om opnieuw samen met de waterschappen te mogen werken aan een opkomstbevorderende verkiezingscampagne. Dit geeft ons de kans de waterschapskennis die we inmiddels opgebouwd hebben weer te benutten. Én we kunnen doen waar we goed in zijn: vanuit een sterke strategie een verrassend campagneconcept tot leven brengen.”

Cursus Actief voor het waterschap

7 januari 2022

Over iets meer dan een jaar vinden weer waterschapsverkiezingen plaats. Hoe maak je als waterschap mensen enthousiast voor het werk van de waterschappen? Daarvoor ontwikkelde ProDemos in samenwerking met de Unie van Waterschappen en de waterschappen Rivierenland en Hollandse Delta een cursus.Deze cursus ‘Actief voor het waterschap’ biedt deelnemers de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van het waterschap. In aanloop naar de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023 heeft de cursus tot doel om meer mensen enthousiast te maken om actief te worden in het waterschap.

Voor wie?

Waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water. En voor bescherming tegen te veel water. Maar hoe doen ze dat precies? De cursus Actief voor het waterschap is bedoeld voor iedereen die hier meer over wil weten en die misschien wel actief wil worden voor het waterschap. Bijvoorbeeld als lid van het algemeen bestuur.

Programma

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten. Tijdens de vijfde bijeenkomst wonen de deelnemers een vergadering bij van het algemeen bestuur van het waterschap. Deelnemers van de cursus vergroten hun theoretische kennis over het waterschap en leren hoe besluitvorming plaatsvindt. Ook is er aandacht voor het verbeteren van vaardigheden, zoals effectief vergaderen.

Theorie en praktijk

De cursus wisselt theorie af met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en deelnemers ontmoeten mensen die nu actief zijn in de waterschappen, zoals de dijkgraaf en leden van het dagelijks en algemeen bestuur.

Organisatiehandleiding

Waterschappen die de cursus willen organiseren vinden alle informatie in de organisatiehandleiding van de cursus.

> Meer informatie op de website van ProDemos

Waterschappen kiezen voor online stemhulp van Citisens

24 juni 2022

Op 15 maart 2023 gaat Nederland naar de stembus om nieuwe bestuursleden voor de waterschappen te kiezen. Om kiezers te helpen met het maken van een onderbouwde keuze, maakt Citisens in opdracht van de Unie van Waterschappen voor alle 21 waterschappen een eigen online stemhulp.Deze online stemhulpen heten MijnStem. Ze laten inwoners/kiezers zien welke keuzes ze kunnen maken op het gebied van waterbeheer. Samen met alle politieke partijen in elk waterschap achterhaalt Citisens de belangrijkste onderwerpen die in en rondom het waterschap spelen.

Verschillende keuzes

De waterschappen werken aan waterveiligheid, schoon en voldoende water. Over hoe ze dit werk uitvoeren zijn verschillende keuzes te maken. Moeten ze vooraf investeren in meer zuiveringstechnieken of moeten inwoners zelf hun gedrag aanpassen? Moeten ze hogere dijken bouwen of het water de ruimte geven?

Geïnformeerd naar de stembus

Welke belangrijke keuzes zijn er verder precies? De politieke partijen vertegenwoordigen de verschillende keuzes die er zijn te maken. MijnStem brengt hun voorkeuren vanaf februari 2023 in kaart. Zo weten kiezers welke partij het beste bij hen past en kunnen ze op 15 maart 2023 goed geïnformeerd naar de stembus.

Eerste Kamer stemt in met nieuwe manier van vaststelling verkiezingsuitslagen

14 juni 2022

Op 14 juni heeft de Eerste Kamer de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen aangenomen. Dit wetsvoorstel wijzigt de Kieswet en introduceert een nieuwe manier voor het vaststellen van verkiezingsuitslagen. De Tweede Kamer stemde op 22 maart al voor de wet.De nieuwe procedure maakt de vaststelling van verkiezingsuitslagen transparanter en beter controleerbaar. Ook zijn fouten in het telproces sneller gevonden en hersteld.

Waterschapsverkiezingen

De wet heeft een paar belangrijke gevolgen voor de waterschapsverkiezingen in maart volgend jaar.

Centraal tellen

Met dit wetsvoorstel wordt voor de gemeentes juridisch geregeld dat ze centraal mogen tellen. Dat houdt in dat alle uitgebrachte stemmen naar 1 plek worden gebracht waar de stemmen worden geteld. Tot nu toe werden de stemmen op het stembureau geteld.

Verlenging termijn

De termijn tussen de dag van stemming en het aftreden van zittende leden van het gekozen orgaan wordt verlengd: van 8 naar 14 dagen. Voor de waterschappen betekent dit dat het ‘oude’ algemeen bestuur een week langer in functie blijft.

Nieuwe manier voor vaststelling verkiezingsuitslagen

22 maart 2022

Op 22 maart heeft de Tweede Kamer de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen aangenomen. Dit wetsvoorstel wijzigt de Kieswet en introduceert een nieuwe manier voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen. Wat betekent dat voor de waterschapsverkiezingen van 2023?De nieuwe procedure moet de uitslagvaststelling transparanter en beter controleerbaar maken. Ook kunnen fouten in het telproces snel gevonden en hersteld worden .

Waterschapsverkiezingen

Dit wetsvoorstel heeft een paar belangrijke gevolgen voor de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.

Centraal tellen

Met dit wetsvoorstel wordt voor de gemeentes juridisch geregeld dat zij centraal mogen tellen. Tot nu toe is dat maar voor bepaalde gemeentes toegestaan op basis van een experimentenwet. Centraal tellen houdt in dat alle uitgebrachte stemmen naar één plek worden gebracht waar de stemmen geteld worden. Dat is anders dan de huidige situatie: de stemmen worden nu op het stembureau geteld.

Verlenging termijn

De termijn tussen de dag van stemming en het aftreden van zittende leden van het gekozen orgaan wordt verlengd van 8 naar 14 dagen. Voor de waterschappen betekent dit dat het ‘oude’ algemeen bestuur een week langer in functie blijft.

Bedrijfsgebouwde zetels

Het wetsvoorstel voorziet ook in aanpassing van de manier waarop de categorie gebruikers van bedrijfsruimten in het algemeen bestuur van een waterschap worden benoemd. De Kamer van Koophandel draagt nu nog de waterschapsbestuurders voor ter benoeming. Die taak wordt overgenomen door VNO-NCW en MKB Nederland.

Eerste Kamer

Nu de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen, buigt de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel.

Digitale consultatie over geborgde zetels in waterschapsbesturen

27 augustus 2020

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) is gestart met een digitale consultatie over de geborgde zetels in waterschapsbesturen. Van augustus tot begin oktober kan iedereen via het reactieformulier zijn mening geven over de geborgde zetelsDe digitale consultatie volgt op het rapport ‘Geborgd gewogen’ van de adviescommissie Geborgde zetels, dat op 5 juni verscheen. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar het stelsel van de geborgde zetels bij de waterschappen.

Waarom een digitale consultatie?

Het OFL wil, op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, nagaan wat de standpunten van de belanghebbende partijen zijn over het advies ‘Geborgd gewogen’. Dat gebeurt nu onder andere via de digitale consultatie. Daarnaast voert het OFL gesprekken met de organisaties voor wie de geborgde zetels momenteel bestemd zijn: LTO, VBNE en VNO-NCW. Ook worden andere relevante organisaties, zoals de Unie van Waterschappen, geraadpleegd.

Zelf de consultatie invullen

Zelf de consultatie invullen kan via de website van het OFL.

Wat gebeurt er met de reacties?

Het OFL analyseert de reacties op de digitale consultatie en de input uit de gesprekken. In december 2020 biedt het OFL hierover een rapport aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan.

Wat vinden de waterschappen?

De Unie van Waterschappen steunt het initiatief van het OFL om een digitale consultatie uit te zetten en zo breed de meningen over het onderwerp te inventariseren. Om de standpunten binnen de waterschappen te bespreken, organiseert de Unie van Waterschappen verschillende online klanbordbijeenkomsten. Bestuurders van waterschappen (AB-, DB-leden en voorzitters) worden van harte uitgenodigd om het gesprek over het advies ‘Geborgd gewogen’ met elkaar aan te gaan. De oogst van deze bijeenkomsten vormt de input voor de reactie van de Unie van Waterschappen op het advies.

Er zijn nog bijeenkomsten op 3 en 10 september. Aanmelden kan via de agenda. Ook het OFL sluit bij deze bijeenkomsten aan om een beeld te krijgen van de standpunten binnen de waterschappen.

Een jaar na de waterschapsverkiezingen

20 maart 2020

Op 20 maart 2019 vonden de waterschapsverkiezingen plaats. Het is nu precies een jaar later. Hoe kijken bestuursleden terug op de verkiezingen en het eerste jaar in Algemeen of Dagelijks Bestuur? Drie van hen vertellen erover.‘Het mooiste werk van de wereld’

Antoinet van Helvoirt, heemraad bij waterschap Rijn en IJssel: “Ik was bij deze verkiezingen voor de tweede keer lijsttrekker voor Water Natuurlijk. In onze campagne hadden we een ontzettend goede dynamiek. We hebben bijvoorbeeld filmpjes gemaakt, daarvan waren er 3 zelfs bij Jinek te zien. We hebben onderwaterfoto’s van de fractie gemaakt, en we hebben een ‘watertoer’ gehouden. Daarbij bezochten we van alles: van Staatsbosbeheer tot jongerencafé. Het resultaat mocht er zijn: we kregen 10.000 stemmen méér dan de vorige keer. Jammer genoeg net 1000 stemmen te weinig om de grootste partij te worden.

‘Waterschappers zijn echte doeners’

Het bijzondere is dat het DB na de verkiezingen exact hetzelfde is gebleven: we kennen elkaar dus goed en konden het beleid doorpakken. En we leggen de lat hoog! Daardoor hebben we een heel mooi jaar achter de rug. We hebben de grootste vistrap aangelegd, we hebben de grondstoffenfabriek Kaumera geopend en we hebben vergunningen gekregen voor 3 windmolens. Daar krijg ik echt vleugels van. Ik heb het mooiste werk van de wereld, omdat ik kan bijdragen aan grote maatschappelijke onderwerpen. En waterschappers zijn echte doeners. Alleen jammer dat er nog zo weinig vrouwen en jongeren in de besturen zitten. Ik ben de op één na jongste heemraad in Nederland en de jongste vrouwelijk heemraad. We hebben dus nog een hoop te doen!”

‘Positief verrast over het bestuurswerk’

Bas Peeters, algemeen bestuurslid voor de VVD bij waterschap De Dommel: “Mijn moeder werkt al heel lang bij het waterschap. Als tiener heb ik er jaren vakantiewerk gedaan. Ik was al een tijdje actief in de jongerenorganisatie van de VVD, toen ze vroegen: ‘Is het niet iets voor jou om bij de waterschappen politiek actief te worden?’ Dat leek me wel wat. Ik studeer namelijk bouwkunde aan de TU in Eindhoven, en houd me onder meer bezig met water in de gebouwde omgeving. Ik kwam op plek 4 op de VVD-lijst. Vervolgens hebben we flink campagne gevoerd. Daarbij hebben we ons vooral gericht op jongeren. Zij zijn niet zo bezig met waterbeheer, terwijl ze over 20 jaar wel de gevolgen merken van de beslissingen die we nu nemen.

‘Het gaat echt over de inhoud’

De VVD won bij de verkiezingen 4 zetels, dus ik kon als bestuurslid aan de slag. Ik ben positief verrast over het bestuurswerk: het gaat echt over de inhoud. De medewerkers van De Dommel hebben veel kennis en ervaring. Dat maakte het gemakkelijker om mijn plek te vinden en te leren hoe alles in elkaar zit. Ik ben met 23 jaar de jongste van ons bestuur. Maar met mijn technische achtergrond kan ik een goede bijdrage leveren. Een belangrijke uitdaging bij De Dommel is het vasthouden van water in droge periodes. Onze inspanningen hebben effect: de grondwaterstand verbetert.”

‘De waterschapswereld is fascinerend’

Marcel Belt, hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Delfland: “Ik zat al sinds 2015 in het algemeen bestuur van Delfland voor Water Natuurlijk. Ik vind de waterschapswereld fascinerend en ik wilde daar graag nog meer bij betrokken worden. Ik word vooral gedreven door mijn wens om bij te dragen aan een goede leefomgeving. Na de selectiegesprekken werd ik voor de verkiezingen van 2019 lijsttrekker van Water Natuurlijk in Delfland. Tijdens de campagne zijn we actief de straat opgegaan om te flyeren. Dat leverde leuke en goede gesprekken op. Mensen vroegen wat de waterschappen nou eigenlijk doen en waarom ze moesten stemmen. Dat blijft een aandachtspunt. Eigenlijk moet wij als bestuurders meer ontmoetingen initiëren met de bewoners en gebruikers van ons gebied. Wij nodigen mensen nu actief uit om vergaderingen van onze vv bij te wonen. En binnenkort ga ik voor biodiversiteitsherstel ook mensen vragen om in een bijeenkomst hun ideeën met ons te delen. Daar kijk ik naar uit!

‘Er is nog zoveel te bereiken’

Bij Delfland hebben wij na de verkiezingen een bijzonder proces doorlopen. Alle 8 partijen en de 3 geborgde categorieën hebben samen een bestuursakkoord op hoofdlijnen opgesteld. Daarna is het dagelijks bestuur samengesteld. Een college dat op breed vertrouwen kon rekenen. Het was hard werken, maar het werpt zijn vruchten af. Het algemeen bestuur wordt eerder en nauwer betrokken in het besluitvormingsproces. We doen het echt samen. Het eerste jaar is heel positief verlopen. Dat geeft energie. Bij Delfland heerst sowieso een frisse cultuur en er wordt goed samengewerkt. De organisatie heeft grote passie voor het werk en daar vinden wij elkaar natuurlijk. Ik ben bijzonder gemotiveerd om te werken aan een betere waterkwaliteit, aan biodiversiteit, aan onze duurzaamheidsdoelen. Daar is nog zoveel te bereiken en dat gaan wij met zijn allen doen. Voor het gebied en voor de mensen. Dat vind ik mooi aan dit werk.”