Waterschappen willen betere ondersteuning volksvertegenwoordigers

30 maart 2022

Op 7 april vindt het commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur plaats. De waterschappen vragen aandacht voor een aantal onderwerpen dat dan wordt besproken, zoals de versterking van de positie van decentrale volksvertegenwoordigers.In de Kamerbrief over de versterking van de positie van decentrale volksvertegenwoordigers wordt alleen gesproken over gemeente- en provinciebesturen. Waterschapsbesturen ontbreken. De Unie van Waterschappen blijft aandringen op meer scholing en ondersteuning voor volksvertegenwoordigers van waterschappen. Ook moet er meer aandacht komen voor goede informatievoorziening en democratische controle op regionale samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld bij samenwerkingen tussen waterschappen voor slibverbranding.

Verbeteren voorwaarden

Er komt een nieuwe verlof- en vervangingsregeling voor provincies en gemeenten waar de waterschappen graag bij aansluiten. Een verruiming van de verlofmogelijkheden kan de functie van bestuurder aantrekkelijker maken.

Ook wordt er op 7 april gesproken over de verhoging van de vergoedingen van algemeen bestuursleden. Het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers zal hierover als eerste advies uitbrengen. Met het oog op de waterschapsverkiezingen in 2023 is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt. Zo wordt het voor potentiële kandidaten makkelijker om zich kandidaat te stellen.

Lees de hele inbreng

Waterpoort: initiatief van Vewin en Unie van Waterschappen

23 maart 2022

De Unie van Waterschappen en Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, hebben de Waterpoort heropgericht. De eerste Poort op 30 mei in Perscentrum Nieuwspoort heeft als thema ‘Kaderrichtlijn Water: hoe staan we ervoor?’

Veenweide Waterschap Amstel Gooi en Vecht

Tussen de grote opgaven op het vlak van klimaat, energie, natuur, ruimtelijke ordening en woningbouw is water de verbindende factor. Deze wateropgaven vragen politieke urgentie, samenwerking en brede maatschappelijke consensus. Om die redenen is de Waterpoort opnieuw opgericht. Rond 2010 bestond er ook een Waterpoort.

Kaderrichtlijn Water centraal

Tijdens de Waterpoort op 30 mei staan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) centraal. Wat is er nodig van de politiek om de doelen te halen? En hoe voorkomen we dat de KRW een tweede stikstofdossier wordt?

Panelleden

De panelleden zijn Fahid Minhas, Tweede Kamerlid VVD en onder meer waterwoordvoerder; Sander Mager, portefeuillehouder waterkwaliteit bestuur Unie van Waterschappen; en Wim Drossaert, bestuurslid Vewin.

Nieuwe manier voor vaststelling verkiezingsuitslagen

22 maart 2022

Op 22 maart heeft de Tweede Kamer de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen aangenomen. Dit wetsvoorstel wijzigt de Kieswet en introduceert een nieuwe manier voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen. Wat betekent dat voor de waterschapsverkiezingen van 2023?De nieuwe procedure moet de uitslagvaststelling transparanter en beter controleerbaar maken. Ook kunnen fouten in het telproces snel gevonden en hersteld worden .

Waterschapsverkiezingen

Dit wetsvoorstel heeft een paar belangrijke gevolgen voor de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.

Centraal tellen

Met dit wetsvoorstel wordt voor de gemeentes juridisch geregeld dat zij centraal mogen tellen. Tot nu toe is dat maar voor bepaalde gemeentes toegestaan op basis van een experimentenwet. Centraal tellen houdt in dat alle uitgebrachte stemmen naar één plek worden gebracht waar de stemmen geteld worden. Dat is anders dan de huidige situatie: de stemmen worden nu op het stembureau geteld.

Verlenging termijn

De termijn tussen de dag van stemming en het aftreden van zittende leden van het gekozen orgaan wordt verlengd van 8 naar 14 dagen. Voor de waterschappen betekent dit dat het ‘oude’ algemeen bestuur een week langer in functie blijft.

Bedrijfsgebouwde zetels

Het wetsvoorstel voorziet ook in aanpassing van de manier waarop de categorie gebruikers van bedrijfsruimten in het algemeen bestuur van een waterschap worden benoemd. De Kamer van Koophandel draagt nu nog de waterschapsbestuurders voor ter benoeming. Die taak wordt overgenomen door VNO-NCW en MKB Nederland.

Eerste Kamer

Nu de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen, buigt de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel.

Unie reageert opnieuw op wetsvoorstel geborgde zetels

8 maart 2022

De Unie van Waterschappen heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. De commissie vroeg de bij het onderwerp betrokken organisaties te reageren op een aantal stukken van het wetsvoorstel tot wijziging van de waterschapswet en de kieswet.Deze wetsvoorstellen gaan over het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen en het opheffen van de geborgde zetels in die besturen.

Plenaire behandeling

Nadat Kamerleden eind november vorig jaar schriftelijk hadden gereageerd op het wetsvoorstel, was het aan de initiatiefnemers GroenLinks en D66 om te antwoorden op alle vragen. Dit deden zij eind februari. In de meeste gevallen wordt na deze 2 fases een wetsvoorstel aangemeld voor plenaire behandeling.

Reactie betrokken partijen

Maar het CDA stelde onlangs voor om eerst een reactie te vragen aan betrokken organisaties zoals de waterschappen, de agrarische sector, KvK en VNO-NCW op een aantal stukken van het wetsvoorstel. De partij werd hierin gesteund door de VVD.

Onnodig vertragen

De PvdA vond dat geen goed idee, omdat betrokken organisaties al uitvoerig hebben gereageerd. Deze extra fase zou onnodig vertragen. De PvdA werd hierin gesteund door D66, PvdD en GroenLinks. Maar omdat er een meerderheid was vóór het verzoek van het CDA, werd het gehonoreerd.

Reageren tot 10 maart

De betrokken partijen kunnen tot 10 maart reageren op de stukken: de nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel. De Unie van Waterschappen heeft dat inmiddels gedaan.

Tijdige afronding traject

De Unie wijst de commissie IenW op het belang van tijdige afronding van het wetstraject. Die tijdigheid is nodig met het oog op de waterschapsverkiezingen in maart 2023.

> Lees de reactie van de Unie op het verzoek van de commissie IenW

Unie maakt kennis met minister Mark Harbers van IenW

1 maart 2022

De Unie van Waterschappen heeft kennisgemaakt met Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie, en bestuurslid Jeroen Haan gingen bij hem op bezoek.Eén van de onderwerpen waar de Unie aandacht voor vroeg was klimaatverandering. Nederland merkt de gevolgen van die klimaatverandering en krijg bijvoorbeeld steeds vaker te maken met weersextremen. Daarbij is duidelijk dat wateroverlast niet altijd kan worden voorkomen en dat er ook niet altijd voldoende water voor alle gebruikers is. Het Rijk en de waterschappen werken daarom elke dag aan een klimaatbestendig Nederland. Ook de uitvoering van de grootste dijkversterking sinds de Deltawerken, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, valt daaronder.

Water en bodem sturend

De waterschappen en het Rijk kijken samen in onder meer de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater naar hoe we kunnen leren van de crisis in Limburg van afgelopen zomer, en hoe we samen toekomstbestendige keuzes kunnen maken om schade en overlast zoveel mogelijk te beperken. Het is duidelijk dat we land en water niet altijd meer naar onze hand kunnen zetten. Daarom doen we er beter aan om water en bodem sturend te laten zijn voor de ruimtelijke inrichting. De waterschappen hebben met hun water- en gebiedskennis unieke expertise om hier de juiste keuzes in te maken. Ze willen daarom eerder worden betrokken bij ruimtelijke plannen.

Waterkwaliteit

Een ander onderwerp dat aan de orde kwam was waterkwaliteit. Deze staat onder druk door allerlei stoffen die er niet in thuis horen. De watersector zet daarom zoveel mogelijk in op bronaanpak. Dat betekent dat wordt gekeken of de productie en verwerking van stoffen die een probleem vormen voor de waterkwaliteit gestopt of verminderd kan worden. Ook werken waterschappen aan technieken om dit soort stoffen op de rioolwaterzuivering beter te verwijderen. Daarnaast spraken de minister en de Unie-bestuurders over het koppelen van de waterkwaliteitsdoelen aan de aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Herziening belastingstelsel

Tot slot werd er gesproken over de herziening van het belastingstelsel van de waterschappen. In december 2020 hebben de waterschappen voorstellen voor de aanpassing van hun belastingstelsel aan de minister van IenW aangeboden. Binnen en buiten de waterschappen is breed draagvlak voor deze voorstellen. De waterschappen hopen dan ook dat de minister snel stappen zet om een wetsvoorstel in te dienen.

Elkaar versterken

De conclusie van de kennismaking is dat de waterschappen en het ministerie vergelijkbare doelen hebben, maar ieder met een eigen rol. Elkaar versterken is een mooi uitgangspunt voor een goede samenwerking.

Kennismakingsgesprekken

Nu het nieuwe kabinet aan de slag is, wil de Unie van Waterschappen graag kennismaken met nieuwe ministers en staatssecretarissen die een deel van het brede werkterrein van de waterschappen in hun portefeuille hebben. Maar liefst 10 bewindspersonen hebben raakvlakken met het werk van de waterschappen. Eerder maakten de waterschappen al kennis met minister Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie, minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

GH+O en waterschappen gaan samenwerking aan voor waterschapsverkiezingen

22 februari 2022

Over iets meer dan een jaar vinden de waterschapsverkiezingen plaats. De waterschappen willen met een gezamenlijke publiekscampagne zorgen dat veel mensen de gang naar de stembus vinden en gaan hiervoor de samenwerking aan met communicatiebureau GH+O.De Unie van Waterschappen heeft door middel van een Europese aanbesteding een geschikt communicatiebureau voor het ontwikkelen van een campagnestrategie en uitvoeren van een communicatiecampagne voor de waterschapsverkiezingen gevonden. Het beoordelingsteam vanuit de Unie van Waterschappen heeft zich gebogen over de beoordeling van de ingediende offertes van bureaus die in de race waren voor de aanbesteding van de campagne en de opdracht gegund aan GH+O.

Verkiezingscampagne 2023

Deze partij heeft ruime ervaring met de waterschappen. Zij deden eerder ook de verkiezingscampagne in 2019 en werken momenteel samen met de waterschappen aan de Waterbazen-publieksaanpak. Momenteel werkt GH+O samen met de communicatie-expertgroep die voor de verkiezingen is geformeerd hun conceptidee uit.

Willem Wensink, projectleider waterschapsverkiezingen Unie van Waterschappen: “Met GH+O hebben we een partij gevonden die de waterschappen goed kent en ook lessen uit de verkiezingen van 2019 en de Waterbazen-publieksaanpak heeft getrokken. Hierdoor gaan we met veel vertrouwen het traject in om samen tot een mooie campagne te komen.”

Paul Klaassen, directeur GH+O: “We kijken ernaar uit om opnieuw samen met de waterschappen te mogen werken aan een opkomstbevorderende verkiezingscampagne. Dit geeft ons de kans de waterschapskennis die we inmiddels opgebouwd hebben weer te benutten. Én we kunnen doen waar we goed in zijn: vanuit een sterke strategie een verrassend campagneconcept tot leven brengen.”

Rapporten beleidskader decentraal bestuur naar Tweede Kamer

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft 2 rapporten over het decentraal bestuur (bestuur door gemeenten, provincies en waterschappen) naar de Tweede Kamer gestuurd.De centrale en decentrale overheden staan samen voor de taak om bij te dragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke opgaven van de komende tijd. Daarom heeft de minister 2 onderzoeken laten doen. Dat heeft 2 rapporten opgeleverd.

Sterk binnenlands bestuur

Het eerste rapport heet ‘Naar nieuwe vormen van decentraal bestuur’ en is geschreven door prof. mr. dr. D.J. Elzinga. Hij constateert dat er veel decentrale bestuursvormen zijn, zonder dat er duidelijke criteria zijn voor taaktoedeling aan deze bestuursvormen. In het rapport staan 7 aanbevelingen voor meer consistentie en regie in het openbaar bestuur. Die aanbevelingen kunnen zorgen voor goede interbestuurlijke verhoudingen en een sterk binnenlands bestuur. Eén van de aanbevelingen is de vaststelling van een Beleidskader decentraal bestuur 2022.

Coördinerende bevoegdheid minister

De belangrijkste aanbeveling is om de minister van BZK een sterkere coördinerende bevoegdheid te geven voor de taaktoedeling in het decentraal bestuur. Dat zorgt voor meer samenhang en minder verkokering in het openbaar bestuur.

Beleidsvrijheid

Het tweede rapport is van onderzoeksbureau B&A Groep. Dit bureau heeft een verkenning naar de bestaande taken en beleidsvelden van decentrale overheden uitgevoerd. De bevindingen uit dit rapport zijn in lijn met de probleemanalyse uit het rapport van Elzinga. B&A concludeert onder meer dat er grote verschillen zijn tussen de beleidsvrijheid zoals die op papier bestaat en beleidsvrijheid zoals die wordt ervaren door het decentraal bestuur.

Positief over de waterschappen

De Unie van Waterschappen is blij met de rapporten. Vooral het rapport van Elzinga is positief over de waterschappen. De waterschappen zijn als vorm van functioneel bestuur niet langer een ‘hulpstructuur’ maar een serieuze optie voor taaktoedeling. Elzinga zegt ook ‘dat de waterschappen als vorm van waterbestuur een uniek model vormt dat wereldwijd de aandacht trekt en voor veel landen als voorbeeld dient en derhalve ook een voornaam export product is voor ons land’. En bij de beoogde uitbreiding van het gemeentelijke en provinciale belastinggebied met een ingezetenenheffing suggereert hij in praktisch opzicht een combinatie met die van de waterschappen.

Vervolgstappen

Ook de minister vindt dat de 2 rapporten belangrijke handvatten en aanbevelingen geven voor taaktoedeling aan het decentraal bestuur. De komende tijd praat ze met dat decentraal bestuur over de inzichten en aanbevelingen uit de rapporten. Ze vraagt hen of ze de meerwaarde zien van een beleidskader decentraal bestuur. Voor de zomer informeert ze de Kamer over de uitkomsten van deze gesprekken.

Lees de Kamerbrief en de 2 rapporten

Wetsvoorstel geborgde zetels volgende fase in

Het initiatiefwetvoorstel van GroenLinks en D66 over de geborgde zetels van de waterschappen is een volgende fase ingegaan. De Kamerleden Laura Bromet en Tjeerd de Groot hebben met de nota naar aanleiding van het verslag antwoord gegeven op de vele vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel.In 36 pagina’s gaan de Kamerleden in op vragen over o.a. de gevolgen van de wet voor de kwaliteit van het waterschapsbestuur en waterbeheer en de achtergrond en motivatie van dit voorstel.

Waarom het aantal niet verminderen?

Het CDA wil bijvoorbeeld weten waarom de initiatiefnemers het advies van de Adviescommissie Water uit 2015 om de geborgde zetels te verminderen tot zes zetels niet hebben overgenomen. Ook de SGP vraagt waarom de initiatiefnemers niet overwogen hebben om het aantal geborgde zetels te beperken in plaats van af te schaffen. De initiatiefnemers geven aan dat zij het advies van de Commissie Boelhouwer hebben gevolgd, die adviseert om de geborgde zetels helemaal af te schaffen. Uit de quick scan van de commissie Boelhouwer en het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden blijkt dat op dit moment sprake is van een oververtegenwoordiging van bepaalde belangen.

Afweging van belangen

Ook wil het CDA weten hoe de afweging van belangen wordt als deze niet meer in de waterschapsbesturen vertegenwoordigd mogen zijn. De initiatiefnemers antwoorden hierop dat het afschaffen van de geborgde zetels niet betekent dat de belangen die deze zetels vertegenwoordigden niet meer in de waterschapsbesturen vertegenwoordigd ‘mogen’ zijn: de vertegenwoordigers van deze belangen staat het immers vrij om via partijen aan de waterschapsverkiezingen mee te doen.

Verlies van expertise

De VVD maakt zich zorgen om het verlies van expertise als de geborgden verdwijnen. De initiatiefnemers hebben geen bewijs gezien dat gekozen volksvertegenwoordigers niet de benodigde kennis zouden hebben om eenzelfde kwaliteit te leveren als de vertegenwoordigers van de geborgde zetels. Daarnaast is de ambtelijke organisatie van de waterschappen verregaand geprofessionaliseerd.

Onnodige bureaucratie

De Partij voor de Dieren-fractie stelt in het verslag dat geborgde zetels leiden tot een onnodig grote overheid en onnodige bureaucratie. Zo worden nu, voordat besluitvorming plaatsvindt in het waterschap, de belangen van bijvoorbeeld agrariërs en andere bedrijfsbelangen al ruimhartig en veelvuldig gehoord stelt de partij. Bromet en De Groot vinden het voor een belangenorganisatie hun goed recht om de belangen zo vaak als zij wensen in een besluitvormingsprocedure in te brengen. Dit moet alleen niet betekenen dat deze specifieke belangengroepen ook nog aangewezen zetels moeten krijgen.

Snel en efficiënt

De BoerBurgerBeweging stelt dat geborgde zetels garanderen dat technische kennis juist snel en efficiënt ingebracht wordt in het waterschapsbestuur. De initiatiefnemers benadrukken dat het afschaffen van de geborgde zetels niet betekent dat er geen samenwerking meer zal zijn tussen het waterschapsbestuur en bedrijven of universiteiten.

Zelfstandig voortbestaan

De waterschappen functioneren over het algemeen goed, vindt de ChristenUnie. Waarom zou je dan een eeuwenoude bestuurslaag aanpassen? De initiatiefnemers geven aan dat andere bestuursorganen ook geen geborgde zetels hebben en dat het wetsvoorstel niet bedoeld is om het zelfstandige voortbestaan aan te tasten.

Provincies

Op de vraag van de SP waarom er niet gekozen is om de waterschappen te laten besturen door provincies, geven Bromet en De Groot aan dat het geografisch niet praktisch is en de provincies al druk genoeg zijn. Ook ligt er momenteel een grote verantwoordelijkheid bij de waterschappen, zeker in verband met de klimaatcrisis. Dit kunnen de provincies er niet makkelijk naast doen. Ook kan het samenvoegen van het waterschap met de provincie ertoe leiden dat het waterbelang moet gaan concurreren met andere belangen. Dit kan weer leiden tot bezuinigingen of minder investeringen in wateropgaven van de langere termijn. Nu zijn de investeringen en opgaven gewaarborgd bij een specifieke bestuurslaag die deze belangen al lange tijd goed waarborgt. Juist omdat voldoende water en bescherming tegen het water een steeds grotere opgave wordt, is het goed om deze opgaven bij het waterschap te houden.

Klimaatverandering

De PvdA geeft in het verslag aan dat zij vinden dat belangengroepen niet thuishoren in een orgaan dat maatschappelijke keuzes maakt die iedereen aangaan. Vooral wanneer deze maatschappelijke keuzes ook steeds belangrijker worden in het licht van maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering.

Belang van heel Nederland

De BoerBurgerBeweging wijst erop dat het boerenbelang ook het belang is van heel Nederland. Met mislukte oogsten komt de voedselvoorziening immers in gevaar. De initiatiefnemers zien voedselzekerheid als algemeen belang dat gewogen kan worden door gekozen volksvertegenwoordigers.

Bij wet vastleggen

De fracties van D66 en GroenLinks vragen de initiatiefnemers waarom zij ervoor hebben gekozen de omvang van het bestuur van de waterschappen niet bij wet vast te leggen, zoals geadviseerd wordt door de commissie-Boelhouwer. De uitkomst kan dan elke vier jaar anders zijn op basis van de politieke kleur van het college. Bromet en De Groot geven aan dat zij er bewust voor gekozen hebben het voorliggende wetsvoorstel louter te richten op het democratiseren van de samenstelling van het algemeen bestuur.

Vervolg

Het wetsvoorstel is aangemeld om plenair te worden behandeld. Op voorstel van het CDA kunnen betrokken partijen voor 10 maart een schriftelijke reactie geven op de nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag. Het CDA werd daarin ondersteund door de VVD. Partijen zoals de PvdA, D66, PvdD en GroenLinks vonden dat dit voorstel onnodig zou vertragen. De Unie van Waterschappen reageert voor 10 maart nogmaals schriftelijk.

D66 stelt vragen over ‘einde-afvalstatus’ van grondstoffen

18 februari 2022

Tweede Kamerlid Kiki Hagen van D66 heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Die vragen gaan over de transitie naar een circulaire economie en over de definitie van afval in de afvalwet en -regelgeving.Hagen vraagt onder meer aan de staatssecretaris om een nieuwe definitie van afval. Dat is immers een voorwaarde om tot een volledig circulaire economie in 2050 te komen.

Taskforce Herijking Afvalstoffen

Daarnaast wil Hagen weten welke oplossingsrichtingen uit het rapport van de Taskforce Herijking Afvalstoffen zijn geïmplementeerd. Deze oplossingen lossen immers de verschillende belemmeringen van overheden en bedrijven om circulair te opereren op.

Einde-afvalstatus

Hagen vraagt ook of het klopt dat de staatssecretaris al is begonnen met het voorbereiden van ministeriële regelingen die ervoor zorgen dan struviet en cellulose niet meer worden aangemerkt als afval, de zogenaamde ‘einde-afvalstatus’. En zou deze einde-afvalstatus ook niet moeten gelden voor 16 andere grondstoffen?

Integrale aanpak

Het Kamerlid vraagt ook om een gestructureerde integrale aanpak om de wet- en regelgeving aan te passen aan de ambitieuze circulaire economie doelstelling. Zij vindt de aanpak nu nog teveel gericht op individuele gevallen.

Stempel ‘afval’

De Unie van Waterschappen is blij dat deze vragen aan de staatssecretaris zijn gesteld. De waterschappen willen immers af van het stempel ‘afval’ voor de reststromen van de rioolwaterzuiveringen. Dat helpt de waterschappen om een bijdrage te leveren aan een circulaire economie. De staatssecretaris moet binnen 3 weken antwoorden geven op de vragen.

Lees alle vragen van Kiki Hagen

Unie maakt kennis met minister Hanke Bruins Slot (BZK)

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, heeft kennisgemaakt met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Hanke Bruins Slot. Tijdens het gesprek vroeg Van der Sande aandacht voor een aantal onderwerpen die voor de waterschappen belangrijk zijn.Zo benoemde Van der Sande onder meer de Agenda één overheid. BZK, de provincies (IPO), gemeentes (VNG) en de Unie hebben de ambities voor interbestuurlijk samenwerken vastgelegd in het werkdocument ‘Agenda één overheid’. Doel hiervan is om de uitvoeringskracht van het binnenlands bestuur te versterken.

Rechtspositie politieke ambtsdragers

Van der Sande vroeg ook aandacht voor de versterking van de lokale democratie en met name voor het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers. Dit college wordt binnenkort benoemd en gaat onder meer aan de slag met het vraagstuk van de hoogte van de vergoeding voor Statenleden en Algemeen Bestuursleden van waterschappen.

Overige onderwerpen

Andere onderwerpen die namens de waterschappen aan de orde kwamen, waren het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers en het Belastingstelsel waterschappen.

Kennismakingsgesprekken

Nu het nieuwe kabinet aan de slag is, wil de Unie van Waterschappen graag kennismaken met nieuwe ministers en staatssecretarissen die een deel van het brede werkterrein van de waterschappen in hun portefeuille hebben. Maar liefst 10 bewindspersonen hebben raakvlakken met het werk van de waterschappen. Eerder maakten de waterschappen al kennis met minister Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.