Manifest duurzaam GWW 2030

Het Manifest DGWW 2030 is een afspraak tussen overheden, markt en kennisinstellingen om te werken aan de verduurzaming van GWW-projecten (grond-, weg- en waterbouw). Het Manifest DGWW helpt partijen in deze sector om vorm te geven aan complexe landelijke en regionale akkoorden over duurzaamheid.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

In 2018 verenigden negentien partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om samen te werken aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Deze partijen zijn natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven. De Unie van Waterschappen is partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, net als veel waterschappen. Ze werken bijvoorbeeld aan het Blauwgroene Netwerk.

Bestuursakkoord Klimaatadaptatie

9 december 2022

Met het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie geven de Unie van Waterschappen, het Rijk, VNG en IPO een impuls aan de aanpak van klimaatadaptatie en uitvoering aan de maatregelen zoals afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.

Green Deal Aquathermie

In 2019 sloten het Rijk en de waterbeheerders een Green Deal Aquathermie. Het akkoord bevat meer dan zeshonderd afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Om kennis over het onderwerp te vergroten onder waterschappen en gemeenten is het programmabureau Netwerk Aquathermie (NAT) opgezet.

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord staan de afspraken die Nederland heeft gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. De waterschappen leveren een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie en de verduurzaming van de energievoorziening.

MJA3/MEE Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

Sinds 1992 heeft de overheid met een groot aantal sectoren een meerjarenafspraak over het vergroten van energie-efficiëntie en de vastlegging daarvan in het meerjarenplan (MJP). Het MJA3-convenant bevat de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de invoering van systematische energiezorg (energiemanagement). Daarnaast gaat het in op verbetering van procesefficiëntie, ketenefficiëntie en duurzame energie van de ondernemingen.