Manifest duurzaam GWW 2030

Het Manifest DGWW 2030 is een afspraak tussen overheden, markt en kennisinstellingen om te werken aan de verduurzaming van GWW-projecten. Het Manifest DGWW helpt partijen in deze sector om complexe landelijke en regionale akkoorden over duurzaamheid handen en voeten te geven.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

19 partijen van natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven hebben in 2018 de handen ineen geslagen. In ‘Samen voor Biodiversiteit’ werken ze samen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De Unie van Waterschappen is partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, net als veel waterschappen. Ze werken bijvoorbeeld aan het Blauwgroene Netwerk.

Bestuursakkoord klimaatadaptatie

9 december 2022

Rijk, VNG, UvW en IPO geven met het Bestuursakkoord klimaatadaptatie een impuls aan de aanpak van klimaatadaptatie en uitvoering aan de maatregelen zoals afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Gemeenten, waterschappen en provincies brengen uiterlijk in 2020 de ­opgaven voor klimaatadaptatie in beeld, evenals de noodzakelijke maatregelen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting.

Green deal Aquathermie

Het Rijk en de waterbeheerders hebben in 2019 een Green Deal Aquathermie afgesloten. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Er is een programmabureau van start gegaan: het Netwerk Aquathermie (NAT). Doel: Vergroten kennis en ervaring voor waterschappen en gemeenten op terrein van aquathermie.

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord staan de afspraken die Nederland heeft gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. De waterschappen leveren een belangrijke bijdrage aan de C02-reductie en de verduurzaming van de energievoorziening.

MJA3/MEE Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

Sinds 1992 heeft de overheid met een groot aantal sectoren een meerjarenafspraak gemaakt over het vergroten van energie-efficiëntie en de vastlegging daarvan in het MJP. Het MJA3-convenant bevat het MJP de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de invoering van systematische energiezorg (energiemanagement) en verbetering van procesefficiëntie, ketenefficiëntie en duurzame energie van de ondernemingen.