Waterschappen willen waterweerbaarheid hoger op Europese agenda

20 maart 2024

Op dinsdag 12 maart heeft een brede coalitie van Europese belangenorganisaties een brief gestuurd naar de Europese Commissie. Ze spreken hierin hun teleurstelling uit over het uitstellen van het Water Resilience Initiative (WRI). Ook de waterschappen en drinkwaterbedrijven onderstrepen de boodschap dat waterbeschikbaarheid hoger op de Europese agenda hoort te staan.

blauwe vlaggen met logo van EU (cirkel met sterren)

Brede coalitie

Organisaties vanuit het bedrijfsleven, de watersector, de wetenschap en agrarische sector ondertekenden de brief. Naast de Europese koepels waar de Unie van Waterschappen lid van is, zoals EurEau, Water Europe en SGI Europe, zijn dat bijvoorbeeld Copa Cogeca (agrarische sector) en AmCham (bedrijfsleven) en Danks Industrie.

Waterweerbaarheid versterken

Het WRI zou eigenlijk op 12 maart worden gelanceerd, maar is van de politieke agenda geschrapt. Het initiatief had als doel om de waterweerbaarheid in de Europese Unie (EU) te versterken. Bijvoorbeeld door grensoverstijgende samenwerking tussen Europese lidstaten op het gebied van waterbeschikbaarheid te stimuleren. En door de transitie van het watersysteem, om de gevolgen van weersextremen beter op te kunnen vangen, hoger op de Brusselse agenda te plaatsen.

Grensoverstijgende oplossingen

De waterschappen ondersteunen het versturen van de brief. De Rijn, Maas, Schelde en Eems monden uit in Nederland. Dat betekent dat ontwikkelingen in de landen waar deze rivieren doorheen stromen van invloed zijn op de waterkwaliteit en -kwantiteit in Nederland. Dit vraagt om grensoverstijgende oplossingen. Met de uitvoering van de Green Deal heeft de EU in de afgelopen vijf jaar al een poging gedaan om het milieu, inclusief water en bodem, beter te beschermen. Maar de waterschappen en drinkwaterbedrijven merken dat dit nog niet voldoende is.

Luzette Kroon, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Water moet hoger op de Europese politieke agenda om recht te doen aan de urgentie en het integrale en grensoverstijgende karakter. Vooralsnog richt de EU zich voornamelijk op waterkwaliteit met de Kaderrichtlijn Water. Terwijl toenemend extreem weer ook steeds meer impact heeft op de waterbeschikbaarheid en leefbaarheid in Europa.”

Waterweerbaar Europa

Op Europees niveau is actie nodig om de toekomst van het watersysteem en drinkwatervoorziening in Europa te garanderen. Een transitie van het waterbeheer en het beter vasthouden van water zullen de duurzame inpassing van de drinkwatervoorziening op langere termijn vergemakkelijken. “Europa moet waterweerbaar worden”, aldus Kroon. “Werk het WRI alsnog uit in Europees waterbeleid en richt dit voornamelijk op de uitdagingen binnen het thema waterbeschikbaarheid.”

> Lees meer over het besluit over het WRI

Drinkwaterbedrijven en waterschappen: water moet hoger op de Europese agenda

4 december 2023

De Tweede Kamerverkiezingen zijn net achter de rug en de politieke partijen zijn alweer druk met de voorbereiding van de volgende verkiezingen: die voor het Europees Parlement op 6 juni 2024. De waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben samen een aantal punten aangedragen voor de verkiezingsprogramma’s van de partijen. Hierin roepen ze op om water hoger op de Europese politieke agenda te zetten.

voorgevel van het gebouw van het Europees parlement

De Nederlandse drinkwaterbedrijven en waterschappen hebben Europa nodig om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren. Zo beïnvloedt de vervuiling van Europese rivieren stroomopwaarts de waterkwaliteit in Nederland. Daarnaast zijn de toenemende weersextremen grensoverstijgend. Het aanpakken van de gevolgen daarvan is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle lidstaten.

Samenhang in wateraanpak

“Met de uitvoering van de Green Deal heeft de EU de afgelopen 5 jaar een poging gedaan om het milieu, inclusief water en bodem, beter te beschermen”, zegt Luzette Kroon, bestuurslid Unie van Waterschappen. “Maar dat is nog onvoldoende, merken de waterschappen en drinkwaterbedrijven. Water moet hoger op de Europese politieke agenda om recht te doen aan de urgentie en het integrale en internationale karakter.”

Actie op Europees niveau

“Om de kwaliteit van het water en de drinkwaterbronnen in de toekomst te verbeteren, is actie op Europees niveau nodig”, vindt ook Hans de Groene, directeur van de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin). “Stevige ambities omtrent waterkwaliteit zullen de duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening op langere termijn vergemakkelijken.”

Ambities op waterkwaliteit en klimaatbestendig waterbeleid

In hun gezamenlijke aanbod aan de politieke partijen pleiten de drinkwaterbedrijven en waterschappen voor meer bronaanpak om watervervuiling tegen te gaan. Zo zijn beide voorstander van een Europees totaalverbod op PFAS. Daarnaast vragen ze meer aandacht voor waterkwantiteit en pleiten ze voor een klimaatbestendig Europees waterbeleid. Daarin is onder meer aandacht voor een goede Europese bodemkwaliteit van belang.

Gezamenlijke inzet

De waterschappen en drinkwaterbedrijven vragen verder om voldoende EU-fondsen en -leningen beschikbaar te stellen. Dit voor de benodigde investeringen om het Europese waterbeheer toekomstbestendig te maken.

> Download hier de gezamenlijke inzet (pdf)

EUWMA: Italië nieuwe voorzitter en focus op kennisuitwisseling

3 november 2023

Van 22 tot en met 24 oktober was de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de European Union of Water Management Associations (EUWMA) in Rome. De Unie van Waterschappen is verantwoordelijk voor het secretariaat van de Europese koepelorganisatie van publieke waterbeheerders. Tijdens de vergadering werd Italië aangesteld als nieuwe voorzitter van de EUWMA en lag de focus op internationale kennisdeling.

Werkbezoek EUWMA leden aan Rome

De EUWMA vertegenwoordigt publieke, lokale en regionale waterbeheerorganisaties uit 10 Europese landen. Dit zijn België, Italië, Hongarije, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Nederland. De focus van de vergadering lag op kennisuitwisseling en de uitdagingen voor het Europese waterbeheer.

Italië nieuwe voorzitter

Tijdens de vergadering presenteerden de Italiaanse collega’s hun prioriteiten voor hun aankomende voorzittersjaar. Ook werd besloten om de jaarlijkse Young Professionals Meeting uit te breiden, om zo het netwerk van jonge professionals te versterken. “We kiezen hiermee voor een toekomstbestendig kennisplatform”, zegt Luzette Kroon, portefeuillehouder internationaal in het bestuur van de Unie van Waterschappen en lid van EUWMA. “In heel Europa werken knappe koppen en gouden handjes aan het waterbeheer van de toekomst. Het is nuttig dat zij elkaar treffen en we als landen samen optrekken in de grote uitdagingen waar we voor staan.”

Focus op kennisuitwisseling

“Afgelopen zomer hebben veel Europese landen wederom te maken gehad met extreem weer”, aldus Meindert Smallenbroek, secretaris-generaal van de EUWMA en algemeen directeur van de Unie van Waterschappen. “Overal in Europa worstelen we met het veranderende klimaat en de soms omvangrijke gevolgen hiervan. Het is van belang om samen te kijken hoe we omgaan met lange periodes van droogte of juist veel neerslag. Om zo de juiste oplossingen te vinden voor het watersysteem.”

Wat is de EUWMA?

De EUWMA werd in 1996 opgericht om de samenwerking tussen Europese waterbeheerorganisaties te bevorderen. De organisatie verstrekt relevante informatie, standpunten en beleidsdocumenten aan nationale regeringen, de Europese Commissie, het Europees Parlement en andere relevante instellingen. Daarnaast bevordert de EUWMA kennisuitwisseling tussen de internationale leden.

> Lees meer over de EUWMA

> Bekijk het EU-webinar over onder meer de Europese verkiezingen

EurEau presenteert onderzoek over Europese einde afvalcriteria

8 december 2021

EurEau, de Europese federatie van drinkwaterbedrijven en waterbeheerders, heeft met hulp van de Unie van Waterschappen de potentie van grondstoffen uit rioolwater en zuiveringsslib in kaart gebracht. In 3 factsheets wordt uiteengezet voor welke grondstoffen EU-brede einde-afvalcriteria zouden moeten worden ontwikkeld om zo de juiste juridische basis voor de terugwinning te creëren.

Energiefabriek

Europarlementariër Jan Huitema, als rapporteur betrokken bij het Europese Actieplan voor circulaire economie: “Grondstoffen terugwinnen is een essentiële stap om te komen tot een circulaire economie. Een Europese einde-afvalstatus voor producten van goede kwaliteit die worden teruggewonnen uit rioolwater kan zorgen voor een markt voor secundaire grondstoffen. Daarmee kan het de EU Green Deal ondersteunen. Ook kan het de onafhankelijkheid van Europa ten aanzien van de invoer van grondstoffen versterken en de daarmee gepaard gaande uitstoot van broeikasgassen verminderen. Een win-winsituatie!”

Factsheets

In de factsheets komen onder meer essentiële mineralen, vezels, algen en biopolymeren aan bod als voorbeelden van grondstoffen die worden teruggewonnen uit rioolwater. Voor die grondstoffen zijn meerdere toepassingen in de chemische, diervoeder- of bouwindustrie. Zolang de EU er niet in slaagt vast te stellen waar rioolwater een waardevolle bron van grondstoffen kan zijn, houdt dit het terugwinnen van grondstoffen tegen. De EU blijft dan afhankelijk van geïmporteerde nutriënten.

De factsheets zijn gemaakt om aan beleidsmakers uit te leggen waarom het van vitaal belang is dat de EU-brede einde-afvalcriteria worden uitgebreid naar rioolwater. Ze laten zien dat producten die worden teruggewonnen uit rioolwaterzuiveringsstromen een reële marktwaarde hebben en de Europese economie kunnen ondersteunen.

Waterschappen

Waterschappen hebben veel te bieden bij de ontwikkeling naar een circulaire economie: grondstoffen en energie uit afvalwater, energieopwekking, winning van warmte en kou uit water. Waterschappen hebben met hun energie- en grondstoffenfabrieken grote ambities om het circulaire potentieel van rioolwater en -slib beter te benutten en de kringloop te sluiten. Nu kan dat maar beperkt, omdat rioolwater en -slib nog het juridische label ‘afval’ uit de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen hebben. Het is nodig dat secundaire grondstoffen uit rioolwater geen afvalstatus meer krijgen. Daarnaast is voor de grondstoffen een markt nodig waarin partijen elkaar tegenkomen, en een eerlijke prijs.

EurEau is het Europese netwerkplatform en lobbyorganisatie op het gebied van drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling en bestaat uit 34 organisaties uit 29 landen in heel Europa. De Unie van Waterschappen is lid van EurEau.

Lees hier de factsheets.

Oproep: maak samen werk van plan voor Europees Herstelfonds

29 oktober 2021

Een coalitie van organisaties, waaronder de Unie van Waterschappen, heeft op 28 oktober een oproep gedaan aan het demissionair kabinet om hen te betrekken bij het opstellen en indienen van een Nationaal Plan voor het Europese Herstelfonds.Om de transitie te ondersteunen die nodig is om de Europese Green Deal te realiseren, is er vanuit Europa bijna 6 miljard euro aan subsidies beschikbaar voor Nederland. Nederland is het enige land van de 27 EU-lidstaten dat nog geen nationaal plan heeft ingediend om in aanmerking te komen voor de Europese middelen via het Europese Herstelfonds ‘Recovery & Resilience Facility’ (RRF).

Doel herstelfonds

Het doel is te werken aan een slimme, schone en sterke (regionale) economie. Het gaat om het investeren in innovatie, infrastructuur en de arbeidsmarkt.

Fit-for-55

Het recente Fit-for-55 klimaatpakket uit Brussel laat zien dat een aanpassing van de Nederlandse klimaatplannen nodig is om de doelen van 55 procent broeikasgasreductie in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050 te halen. Hiervoor zijn maatregelen en investeringen in vele sectoren nodig.

Haast is geboden

Om in aanmerking te komen voor de subsidies, moet Nederland een plan maken. Dat plan moet ter goedkeuring aan Brussel worden voorgelegd. Dit proces is vertraagd omdat de formatie voortduurt. In het statement van de coalitie benadrukken de organisaties dat haast geboden is. Nederland moet het plan uiterlijk april 2022 indienen. De coalitie vraagt om actief betrokken en geïnformeerd te worden over de plannen. Ook biedt ze aan om volop samen te werken om de plannen ook werkelijkheid te laten worden.

Krachtig groen herstel

In Krachtig Groen Herstel reikten de decentrale overheden eerder het Rijk al de hand om de grote maatschappelijke opgaven van wonen, werken en leven op te pakken met een gebiedsgerichte vertaling naar regio’s, steden en dorpen. Krachtig Groen Herstel bepleit om regionale investeringen naar voren te halen, transitieopgaven te versnellen en zo het economisch herstel aan te jagen. Dit sluit aan bij de opgaven uit het RRF: klimaat, duurzaamheid en digitalisering.

Investeringen waterschappen

Waterschappen zouden met de RRF-middelen bijvoorbeeld kunnen investeren in het verbeteren en toekomstbestendig maken van rioolwaterzuiveringen, het verbeteren van de waterkwaliteit en het verduurzamen en klimaatbestendiger maken van het stedelijk (afval)watersysteem.

Lees hier de oproep

Europese Commissie bezoekt waterschappen

6 april 2022

Op vrijdag 25 maart bracht een delegatie van de Europese Commissie een bezoek aan Wageningen. De Unie van Waterschappen faciliteerde het bezoek met als thema klimaatadaptatie. Hein Pieper, dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel, adviseerde de Europese Commissie in de Climate Adaptation Mission Board. Daarbij nodigde hij de Europese Commissie uit om in Nederland over dit thema door te praten.Tijdens het ochtendprogramma op de campus van Wageningen University werden concrete Nederlandse uitdagingen en oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie uitgelicht en besproken. In de middag bracht de delegatie een bezoek aan het Ruimte voor de Rivier project bij Lent, Nijmegen. Daarna bezocht men de Binnenveldse Hooilanden waar zij in gesprek zijn gegaan met medewerkers van waterschap Vallei en Veluwe en vertegenwoordigers van de stichting Mooi Binnenveld.

Horizon Europe

Horizon Europe, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie, heeft ambitieuze doelen gesteld, ook wel missies genoemd. Eén van de missies is om de overgang naar een klimaatvriendelijk en veerkrachtig Europa te versnellen. De ervaringen en input van dit werkbezoek worden door de Europese Commissie meegenomen bij de concretisering van projectvoorwaarden van deze missie.

Europese waterbeheerders delen ervaringen over overstromingen

7 september 2021

Op 6 en 7 september organiseerde de Unie van Waterschappen de jaarlijkse samenkomst van European Union of Water Management Associations (EUWMA). De nationale koepelorganisaties voor waterbeheer van verschillende Europese lidstaten delen ervaringen en kennis met elkaar. Ook zetten ze gezamenlijk belangrijke wateronderwerpen op de agenda in Brussel.Dit jaar stond de bijeenkomst na het hoge water van afgelopen zomer in het teken van de toenemende weersextremen en het belang van klimaatadaptatiemaatregelen.

Hoogwater in Limburg

Het hoogwater van de Maas en extreme hoosbuien verspreid over Europa lieten deze zomer een spoor van vernielingen achter in veel verschillende landen. Namens de Unie van Waterschappen vertelde crisiscoördinator Aart Los over het hoogwater in Limburg. De toenemende weersextremen, met extreme stortregens maar ook langdurige perioden van droogte, zetten het waterbeheer in Europa onder grote druk.

Klimaatadaptatie op agenda Brussel

Om die reden besloten de leden van EUWMA met de Vinkeveen Declaration samen op te trekken om klimaatadaptatie hoog op de agenda te krijgen in Brussel. “Door de klimaatverandering zijn weerpatronen drastisch aan het veranderen en is de wereldwijde waterbalans verdwenen”, zegt Hein Pieper, vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen. “De buien worden met het jaar intensiever en hebben daardoor vaker een verwoestend effect. Langdurige droge periodes volgen elkaar steeds sneller op. Dit betekent dat we genoodzaakt zijn water meer de ruimte te geven, maar ook langer vast te houden waar het kan. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de ruimtelijke inrichting.”

Structurele financiering

Een voorwaarde voor goed waterbeheer is structurele financiering. Daarom ging Xavier Leflaive van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) met de EUWMA-leden in gesprek over het financieren van waterbeheer. Ook werd het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid besproken en bracht het gezelschap een veldbezoek aan waterschap Vallei en Veluwe. Daar werden verschillende klimaatadaptatieprojecten bezocht.

Hein Pieper nieuwe president EUWMA

Tijdens de bijeenkomst gaf de Britse Robert Caudwell van The Association of Drainage Authorities (ADA) het presidentschap door aan Hein Pieper van de Unie van Waterschappen. Hij is voor een jaar benoemd tot president van EUWMA.

Wat is EUWMA?

De European Union of Water Management Associations (EUWMA) is de Europese afvaardiging van nationale koepelorganisaties voor lokaal en regionaal waterbeheer. De organisatie bestaat uit leden uit 10 Europese lidstaten. EUWMA heeft als doel om expertise op het gebied van waterbeheer in Europa te delen. Ook de uitdagingen en oplossingen rond de implementatie van Europese wetgeving zijn belangrijke thema’s binnen EUWMA.

Zomercolumn: Europa draait door

27 juli 2021

Half juli presenteerde de Europese Commissie onder leiding van Frans Timmermans een omvangrijk klimaatpakket. Met daarin ook veel relevante onderwerpen voor de waterschappen. Blijf daarom scherp op de Europese ontwikkelingen en dossiers, ook nu Nederland nog geen nieuw kabinet heeft. Dat is de oproep van Ruud Schers, beleidsadviseur Europa bij de Unie van Waterschappen.“Het zal u vast niet ontgaan zijn: half juli presenteerde de Europese Commissie onder leiding van Frans Timmermans een omvangrijk klimaatpakket, het zogenoemde Fit for 55-pakket. In een notendop: een set maatregelen met als doel de Europese broeikasgasuitstoot in 2030 te reduceren met 55% ten opzichte van 1990. Omvangrijk was het zeker: het betrof 12.000 pagina’s.

Berg aan wetten en regels?

De reactie van sommigen hierop was: “Kijk wat Brussel voor een berg aan wetten en regels uitstort over Nederland.” Echter, de waarheid is verre van dat. In de komende periode zullen de lidstaten en het Europees Parlement zich over de voorstellen buigen en zal er via onderhandelingen en amendementen nog behoorlijk wat aan de voorstellen veranderd kunnen worden. Echter, het punt op de horizon, 55% broeikasgasreductie in 2030, ligt vast in de Europese Klimaatwet en is de stok achter de deur. Deze wet is op 28 juni definitief vastgesteld, na onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de 27 lidstaten.

Relevant voor waterschappen

Voor waterschappen zitten er diverse relevante onderdelen in het pakket. Hierbij valt te denken aan regelgeving op vlak van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, (verandering van) landgebruik en bosbouw, regels omtrent de verdeling van inspanningen bij de CO2-reductie (effort sharing) en ten slotte de EU-bossenstrategie. Bovendien zal Brussel de klimaatdoelstellingen ook gaan mainstreamen in alle EU-wetgeving of anders gezegd: nieuwe wetgevingsinitiatieven zullen bij moeten dragen aan klimaatmitigatie.

Nieuw kabinet

Het Fit for 55-pakket is door haar omvang en impact een politiek gevoelig dossier. Mede onder druk van Nederland is het broeikasgasreductiedoel voor 2030 opgehoogd van 40% naar 55%. Consequentie hiervan is echter dat het EU-doel en het Nederlandse doel, zoals opgenomen in het Klimaatakkoord, uit de pas lopen. Hoe hiermee om te gaan, zal derhalve logischerwijs op het bordje liggen van het nieuwe kabinet.

Ook op andere, voor waterschappen relevante, beleidsterreinen draait de Brusselse molen verder. Hierbij valt te denken aan het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het Nederlands plan voor het EU Herstelfonds (RRF), voorstellen op het vlak van Circulaire Economie, duurzame chemische stoffen en biodiversiteit die hun weerklank zullen vinden in andere EU-regelgeving.

Op het moment van schrijven is de Haagse kabinetsformatie nog volop gaande, echter op dit moment vooral buiten het zicht van publiek. Na de zomervakantie worden we wellicht verrast door een stroomversnelling in de formatie met een nieuw kabinet in het najaar.

Scherp blijven

De indruk kan ontstaan dat de rest van de wereld stilstaat omdat erg geen missionair kabinet is. Echter, Nederland zal op diverse Brusselse dossiers (strategisch) positie moeten innemen en nationale invulling van Europees beleid gaan indienen. Daarom is er dus voldoende aan gelegen om scherp te blijven op alle Europese ontwikkelingen en dossiers in de komende weken en maanden. Met of zonder nieuw kabinet. Want die molen in Brussel, die draait gewoon door.”

Brussels akkoord over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

2 juli 2021

In Brussel is er een akkoord bereikt over de voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Het betreft een politiek akkoord over de belangrijkste punten van het toekomstig GLB.Sommige onderwerpen zijn nog onderwerp van gesprek, zoals het subsidiabel maken van natte teelten. Daarnaast loopt ook het traject van het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Daarin krijgt de Nederlandse invulling van het GLB gestalte.

Toekomstbestendig boeren

Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Subsidies richten zich op boeren die hun bedrijf duurzamer willen inrichten. De lidstaten mogen binnen de kaders van het GLB hun eigen invulling geven aan het NSP. Het nieuwe GLB treedt op 1 januari 2023 in werking. Eind 2021 wordt het plan ingediend bij de Europese Commissie.

Programmateam

Het NSP wordt opgesteld door een programmateam waarin het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de provincies, waterschappen, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samenwerken.

Duurzaam waterbeheer

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe GLB is duurzaam waterbeheer als hoeksteen voor een competitieve landbouw. Daarnaast is er aandacht voor het behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water in 2027. Ook het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), investeringen in het watersysteem en Blauwe Diensten hebben een rol in het NSP . Blauwe diensten zijn diensten waarbij agrariërs een bijdrage leveren aan het verbeteren van waterkwaliteit.

Ecoregelingen

Een nieuw onderdeel van het GLB zijn de ecoregelingen. Het gaat daarbij om vrijwillige maatregelen die boeren kunnen nemen op het gebied van milieu en klimaat. Agrariërs ontvangen extra financiële steun als ze meedoen aan ecoregelingen. Ook zijn de algemene voorwaarden aangepast op het gebied van milieu, klimaat, dier- en plantgezondheid en dierenwelzijn om GLB-subsidies te ontvangen. Het betreft hier de Goede Landbouw- en Milieu Condities (GLMC’s). Er is afgesproken dat minimaal 25% van het eerstepijlerbudget (inkomenssteun) voor de ecoregeling beschikbaar komt.

Bufferstroken

In één zo’n GLMC is bijvoorbeeld besloten dat 3 meter brede bufferstroken langs waterlopen de norm worden, maar dat onderbouwde uitzonderingen mogelijk zijn in gebieden met veel sloten. Voor slootrijk Nederland een belangrijk besluit. Ten slotte zal in het nieuwe GLB tenminste 35 procent van het totale tweedepijlerbudget (plattelandsontwikkeling) worden ingezet voor interventies die specifiek gericht zijn op de milieu- en klimaatgerelateerde doelstellingen.

Conferentie Nederlands Nationaal Strategisch Plan

Op 1 juli vond een conferentie plaats waarbij het concept-NSP is besproken met agrarische belangenvertegenwoordigers, agrariërs, adviseurs, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Doel was om alle belanghebbenden de gelegenheid te geven om te reageren op de plannen. Op basis van de discussies kunnen mogelijk nog aanpassingen doorgevoerd worden.

Lees het concept Nationaal Strategisch Plan op hoofdlijnen

Webinar over EU Horizon Europe-programma

6 april 2021

Hein Pieper, bestuurslid van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel, organiseerde onlangs een webinar over de missies van het nieuwe EU Horizon Europe-programma voor onderzoek en innovatie.Met Horizon Europe wil de Europese Commissie (EC) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EC het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.

Missiedoelstellingen

Om die doelen te kunnen bereiken is het instrument van ‘missions’ geïntroduceerd. Afgelopen 1,5 jaar hebben verschillende Mission Boards met experts vanuit de praktijk en wetenschap gewerkt aan missiedoelstellingen rond de volgende thema’s:

  • klimaatadaptatie en maatschappelijke transformatie;
  • kanker;
  • schone oceanen, zeeën en binnenwateren;
  • klimaatneutrale steden;
  • bodemgezondheid en voedsel.

Klimaatrobuust Europa

Als lid van de EU Mission Board voor klimaatadaptatie en maatschappelijke transformatie, heeft Hein Pieper het afgelopen jaar gewerkt aan de formulering van een doelstelling voor deze Horizon Europe missie. De missiedoelstelling die in de Mission Board voor klimaatadaptatie is geformuleerd luidt: een klimaatrobuust Europa in 2030 door het maken van adaptatieplannen- en maatregelen op lokaal en regionaal niveau. Ook moeten klimaatrisico’s en oplossingen beter in kaart worden gebracht en beschikbaar worden gesteld.

Nederlandse voorbeelden

Tijdens het webinar dat Hein Pieper organiseerde, werden Nederlandse voorbeelden over het opschalen van demonstratieprojecten en succesvolle burgerparticipatie gedeeld met meer dan 30 ambtenaren en experts van de Europese Commissie. Naast medewerkers van de Unie van Waterschappen namen ook vertegenwoordigers van Nederlandse kennisinstellingen deel, zoals de WUR en Deltares.

Vervolg

De Europese Commissie gaat de komende periode de Horizon Europe missies verder uitwerken en uitrollen.